Muminkownia reaktywacja
.2.

.9.

.7.
26.08.2011 SE - program do ewidecjonowania i monitorowania obiegu korespondecji

Program Sekretariat służy do ewidencjonowania i kontrolowania obiegu korespondencji. Praca z programem polega na rejestracji korespondencji,przekazywaniu jej do poszczególnych działów i jednostek pracujących w ramach tego systemu, powierzania jej konkretnym osobom, zapobiegania nieterminowym odpowiedziom, sprawdzaniu gdzie znajdują się aktualne dokumenty i jaki jest aktualny stopień załatwiania spraw z nią związanych.

zobacz więcej
 
pdf sekretariat.pdf
(895 KB)
Instrukcja obsługi programu SE

28.01.2009 Ewidencja Obiektów (lokali)

Program „Ewidencja Obiektów” powstał głównie z myślą o ewidencjonowaniu zasobów, jakimi są lokale uŜytkowe, jednak dzięki moŜliwości dowolnego definiowania słownictwa opisującego obiekty wprowadzane do bazy mamy tutaj duŜą dowolność. Typem obiektu moŜe być „lokal uŜytkowy”, „garaŜ”, „komórka”, „gabinet lekarski”, „przychodnia”, „magazyn” czy nawet „trawnik” bądź „reklama”. Wprowadzając nowe obiekty warto zdefiniować specyficzne dla nich dane słownikowe (predefiniowane pojęcia do opisu obiektów, wprowadzane przez osobę kształtująca system), takie jak instalacje, w jakie mogą być wyposaŜone nasze obiekty, stany techniczne i prawne, połoŜenie itd. jakie mogą być później przypisywane nowo wprowadzanym obiektom. Ewidencja obiektów polega na spisaniu wszystkich zasobów podlegających ewidencji, opisaniu ich w standaryzowany sposób, umoŜliwiający wydzielanie grup obiektów spełniających jakieś kryteria, rejestrowaniu zawieranych umów najmów i podnajmów tych obiektów, wyszukiwaniu z bazy obiektów o wybranych atrybutach, np. wolnych, zwolnionych w ciągu ostatnich dni, przeznaczonych do rozbiórki czy udostępnionych do negocjacji. UŜytkownicy systemu dzielą się na dwie grupy, z uprawnieniami częściowymi – zwykli uŜytkownicy systemu i pełnymi – osoby moderujące system jeśli chodzi o słowniki i zarządzające uŜytkownikami. Program umoŜliwia przechowywanie róŜnego rodzaju dokumentacji związanej z ewidencjonowanymi zasobami, nie istnieją tu Ŝadne ograniczenia co do rodzaju przechowywanych plików, program jest jedynie pośrednikiem, między uŜytkownikiem a kontem ftp gdzie jest przechowywany plik. Dodane pliki mogą być zapisywane na dysku lub uruchamiane bezpośrednio z programu, w tym wypadku waŜne jest, aby w komputerze był zainstalowany program umoŜliwiający otwarcie danego typu pliki. Dzięki temu rozwiązaniu, mogą być dołączone pliki Worda i Excela, zdjęcia, kosztorysy (np. Forte), plany budynków (np. zrobione w programie Arcon) itd.

 
pdf Instrukcja do EO.pdf
(655 KB)
Dokumentacja do programu

28.01.2009 Zlecenia

Program służy do organizacji i monitoringu obsługi zgłoszonych usterek dowolnego typu (rodzaje usterek są definiowane w programie). Umożliwia obieg informacji od osoby przyjmującejzgłoszenie usterki do osoby zajmującej się zleceniem wykonania naprawy odpowiedniemu podmiotowi, podmiot wykonujący naprawę otrzymuję informację w formie druku zlecenia. Informacja o stanie wykonania zlecenia jest stale dostępna dla osób przyjmujących zgłoszenie, które mogą na bieżąco informować o tym osobę zainteresowaną, ponadto cały proces może być monitorowany przez organ nadzorujący, np. kierownika, który np. może nakazać przyśpieszyć wykonanie zlecenia, lub je anulować. Organ sprawdzający jakość wykonania naprawy usterki może zakwalifikować zlecenia jako już wykonane i tym samym zamknąć obieg zlecenia w systemie.

 
pdf Opis programu zlecenia.pdf
(434 KB)
Dokumentacja do programu
Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.